Senin, 19 Desember 2011

makalah tafsir


TAFSIR
( Ayat-Ayat Tentang Akhirat )DISUSUN OLEH:

Anas rudi                 : 10422004
Fitrianti                    : 10422014
Muhamad Tohir        :  10422030


Dosen Pembimbing:
Pathurrahman. M. AgFAKULTAS ADAB
JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2011


PENDAHULUAN
 Al qur’an yangterdiri  30 juz itu terkandung dalam kategori ayat, sehingga dari seluruh isi al qur,an dapat dibagi menjadi beberapa masalah antara lain ada ayat yang menjelaskan tentang Allah SWT, ayat yang menjelaskan tentang alam semesta, ayat yang menjelaskan tentang akhirat bahkan dalam kehidupan sehari- hari pun Al qur,an mengatur tentang tata cara bergaul dan berhubungan antar manusia itu sendiri.
Maka dari itu pemakalah akan sedikit mencoba memahami dan menelaah daripada kandungan di dalam Al qur’an itu sendiri yaitu mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan akhirat. Dalam hal ini kami akan menyajikan beberapa hal yang berkenaan dengan akhirat dan ayat-ayat yang membahas tentang akhirat.
Akhirat adalah suatu alam yang hakikatnya masih ghoib namun sebagai orang yang beriman kita wajib mempercayainya. Orang yang ingkar atau tidak percaya kepada hari akhirat maka dia tergolong kafir. Maka dari hal itu perlu kita mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan akhirat. Karena itulah tujuan akhir dari hidup kita ini.
Ada beberapa hal yang di bahas dalam makalah ini yaitu mengenai rahasia Allah tentang waktu datangnya  akhirat,  penyesalan orang yang ingkar terhadap akhirat,dan orang-orang yang termasuk beriman kepada akhirat.


PEMBAHASAN
A.    Pengrahasiaan  Allah tentang waktunya akhirat
Akhirat merupakan sesuatu yang ghoib namun kita wajib menyakininya bahwa hari itu benar ada. Allah SWT merahasiakan akhirat agar apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kiata lakukan. Allah berfiman di dalam surat thoha 15.
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى
Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan ( Q.S. Thaha:15)

makna mufrodat
أُخْفِيهَا: merahasiakannya               تَسْعَى : ia usahakan

لِتُجْزَى : dibalas
Tafsir Global
Ada sekelompok manusia yang bersifat munafik, yaitu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang di sembunyikan dalam hati,ia akan mengatakan beriman dengan lisan, tetapi hatinya tetap kufur, mengaku membenarkan wahyu yang datang dari Allah, padahal sebenarnya ia mendustakannya di dalamhati. Yang demikian ini, karena keimanan tidak pernah masuk dan merasuk ke dalam hatinya.
Berbagai tanda-tanda besar sudah mulai ada ditengah-tengah zaman, adanya Dajjal yang dapat mengeluarkan isi perut bumi maupun ya’juj dan ma’juj yang akan membuat kerusakan yang besar di muka bumi, semuanya telah menjadi pengetahuan yang nyata bagi orang-orang yang berilmu.
Namun tanda-tanda yang nampak dalam bentuk yang seolah-olah sepele juga sudah sangat banyak ditemukan ditengah-tengah kehidupan umat manusia, sehingga benarlah firman Allah Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
Umat Islam yang patuh kepada Allah mereka ibarat manusia-manusia kekasih Allah, mereka yang mau merenungi tanda-tanda yang telah dibuka rahasianya oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW, sebagai hamba Allah yang doif manusia hanya bisa memohon ampunan dan rahmatNya semoga termasuk orang-orang yang dilindungi dan diselamatkan Allah di dunia dan di akherat.
·  Munculnya matahari dari sebelah barat
·  Asap tebal memenuhi angkasa ( Dukhon )
·  Keluarnya binatang dabah
·  Yajuj Majuj
·  Turunnya Isa al masih
·  Keluarnya Dajjal
·  Gempa dimana-mana
·  Perang sangat dahsyat antara timur & barat
·  Sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya kaum wanita.
·  Meluasnya perzinahan
·  Berlomba-lomba mencari kesenangan dunia & akhirnya lupa pada akhirat[1]
Semakin kuatnya tanda-tanda datangnya hari Qiyamat yang semakin mengemuka, membuat umat islam yang beriman dan bertaqwa seharusnya semakin rajin menempuh jalan-jalan petunjuk Allah, Al-Qur’an dan As-Sunnah. Semua kejadian itu pasti akan terjadi dan semuanya dalam pengetahuan Allah Tuhan Yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
B.Siapa yang tergolong beriman kepada akhirat
Allah SWT menjelaskan tentang orang-orang yang tergolong iman kepada akhirat. Seperti firman Allah.
surat At taubah ayat 18:
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةوَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
“Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”(Q.S. At taubah. 18)
Makna mufrodat
يَعْمُرُ :memakmurkan       يَخْشَ : takut  
 الْمُهْتَدِين :orang-orang yang mendapat petunjuk
AZBABUN NUZUL
Ketika menjadi tawanan perang Badar, Abbas paman Rasulullah SAW berkata; “sekiranya kalian termasuk orang-orang yang lebih dahulu memeluk islam, berhijrah dan berjihad, maka aku adalah orang yang pertama kali memakmurkan Masjidil Haram, member minum orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan membebaskan orang-orang dari penderitaan”.Peristiwa ini melatarbelakangi turunnya ayat ke-17-19 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang memakmurkan Masjid dan lain-lain serta belum beriman itu tidak sama dengan orang-orang beriman yang berjihad meluhurkan di jalan Allah. (Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ali Bin Abi Thalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas)
Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Nu’man bin Basyir pada suatu hari jum’at berada di samping mimbar rosulullah bersama dengan beberapa orang sahabat. Berkatalah seorang daripada mereka : “ aku tidak akan memperdulikan amal shaleh lain setelah islam tersebar ( fathu mekkah) kecuali akan member minum orang yang naik haji”. Berkata yang lainnnya : “ aku akan hanya memakmurkan masjidil haram” berkata pula yang lainnya:” aku akan hanya jihat di jalan Allah danperbuatan itu lebih baik daripada apa yang kalian katakana” Umar membentak mereka :”janganlah kalian berbicara keras-keras di sisi mimbar Rosulullah. Dan nanti aku akan minta fatwa tentang apa yang kalian perselisihkan itu. Maka turunlah ayat 19 dari surat attaubah ini.[2]
Tafsir Global
Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa yang patut memakmurkan mesjid-mesjid Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan berserah diri kepada-Nya, dan amal ibadahnya ikhlas karena Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Nya, serta percaya akan datangnya hari akhirat tempat pembalasan segala amal perbuatan, rajin mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa pun selain Allah. Orang-orang inilah yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk dari Allah dan yang diridai-Nya untuk memakmurkan mesjid-mesjid-Nya di dalam dunia ini, baik memakmurkan dengan membangun dan memeliharanya maupun memakmurkan peribadatan dan lain-lainnya. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan tentang fadilah memakmurkan mesjid-mesjid Allah antara lain sabda Rasulullah saw.:        

من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة  
Artinya:
Barang siapa membangun atau memakmurkan mesjid bagi Allah untuk mendapatkan keridaan-Nya, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah dalam surga.
(H.R. Bukhari, Muslim, dan Tirmizi dari Usman bin Affan)
Sabda Rasulullah saw.:          

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان     
Artinya:
Apabila kamu melihat seorang laki-laki membiasakan diri (beribadah) di mesjid, maka saksikanlah bahwa ia orang yang beriman (H.R. Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Abu Said Al-Khudri) .       
Dan sabda Rasulullah lagi:     
من أسرج سراجا في مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوءه                  
Artinya:
Barang siapa yang menyalakan penerangan dalam mesjid, niscaya para malaikat dan pemikul-pemikul Arasy senantiasa memohon ampun kepada Allah agar diampuni dosanya selama lampu itu bercahaya dalam mesjid.(H.R. Salim Ar Razi dari Anas ra.)[3] 
Surat Al an’am: 69
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ
Artinya:
“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”( Q.S. Al an’am:69)
Makna mufrodat:
هَادُوا: orang-orang yahudi   وَالصَّابِئُونَ : shabiin  النَّصَارَى : orang-orang nasrani
خَوْفٌ : khawatir  يَحْزَنُونَ : bersedih hati
Tafsir Global
Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yang membenarkan kitab-kitabnya,mengikuti Rasul-rasulnya, sepertikaumYahudi yang membenarkan Musa A.S dan mengikuti ajaran Taurat, kaum Sabiah, yaitu satu kelompok dalam agama Nasrani, dan kaum Nasrani yang mengikuti Isa a.s dan membenarkan Injl, dan beriman kepada hari akhir di zaman mereka serta beramal saleh tidak akan merasa khawatir terhadap segala krisis yang menghadang mereka Allah SWT. Memberikan rasa aman kepada mereka dengan amal shaleh mereka.Mereka tidak pernah bersedih hati dengan apa yang            mereka tinggalkan ataupun merasa khawatir terhadap konsekuensi amal mereka dan akibat perbuatan mereka. Merekalah orang-orang yang beriman kepada para nabi di zaman mereka.
c. orang munafik
            setelah Allah menggambarkan orang yang beriman kepada Allah dan akhirat maka ada juga golongan yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat padahal mereka sama sekali tidak beriman. Dalam hal ini mereka terasuk kedalam golongan orang munafik. Sebagaimana digambarkan Allah.
 surat Al baqarah ayat 8:
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Makna mufrodat:
يَقُولُ: mereka berkata      آمَنَّا : kami beriman    مَا: tidak, bukan.
Tafsir global
Al-Quran yang merupakan kitab hidayah, menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang-orang Mukmin, Kafir dan Munafik. Tujuan dari penjelasan ini agar kita dapat mengenali diri kita sendiri, agar kita dapat mengenali diri kita termasuk golongan yang mana. Selain untuk diri sendiri, penjelasan ini akan membantu kita untuk mengenali orang lain agar dapat menentukan sikap yang sesuai terhadapnya dan bahkan dalam menghadapi masyarakat.
Sejak awal surah al-Baqarah hingga ayat 8, 4 ayat berbicara tentang orang-orang Mukmin, dua ayat tentang orang-orang Kafir, sedangkan ayat ke 8 ini dan seterusnya, berjumlah 13 ayat, memaparkan tentang manusia-manusia yang masuk ke dalam kelompok ke 3. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki sinar cahaya seperti yang dimiliki oleh kelompok pertama, namun tidak pula memiliki keberanian dan keterusterangan yang dimiliki oleh kelompok ke dua. Mereka tidak mempunyai iman di dalam hati. Tapi pada saat yang sama, lidah mereka tidak pula menyatakan kufur. Mereka itu adalah Munafikin. Orang yang sesungguhnya berhati Kafir tetapi mengaku beriman secara lahir.
Setelah Rasul Allah Saw berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum musyrik mengalami kekalahan berat dalam perang menghadapi Muslimin, sebagian rakyat Mekah dan Madinah mengakui secara lahir sebagai Muslim. Hal itu dilakukan , meskipun hati mereka tak pernah menerima Islam, namun terpaksa diucapkan demi menyelamatkan jiwa dan harta mereka, atau demi mencapai posisi dan kedudukan di antara Muslimin. Kemudian mereka berusaha bersikap seperti layaknya umat Islam yang lain.
Jelas sekali bahwa orang-orang seperti ini adalah pengecut yang tidak memiliki harga diri dan keterusterangan. Tidak seperti orang-orang Kafir lain yang menyatakan kekufuran mereka secara terang-terangan. Dengan demikian, barisan mereka terpisah dari orang-orang yang benar-benar beriman.
Bagaimanapun, hipokritas, hati bercabang, dan bermuka dua, adalah fenomena yang selalu dihadapi oleh setiap revolusi dan perubahan-perubahan sosial. Dan jangan sekali-kali mengira bahwa semua orang yang menunjukkan keimanan dan kesetiaan serta kebersamaan, lalu hatinya pun memiliki konsistensi yang sama. Betapa banyak orang-orang yang pada lahirnya sangat Islami, namun di dalam hati, sangat memusuhi Islam.
Dari ayat tadi terdapat tiga poin pelajaran yang dapat dipetik:         
1. Iman adalah perkara hati, bukan lidah. Oleh sebab itu untuk mengenali orang-orang tertentu, kita tidak boleh mencukupkan dengan pernyataan-pernyataan lahiriah mereka.         
2. Dasar keimanan adalah iman kepada Pencipta dan Hari Kebangkitan      
3. Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati manusia.[4]

D .penyesalan orang-orang yang ingkar dan tidak percaya kepada adanya akhirat
Sungguh penyeselan tidak pernah di awal dan dia pasti di akhir begitulah nasib orang-orang yang tidak pernah percaya dengan adanya akhirat. Mereka baru menyesali setelah mereka mati. Sebagaimana firman Allah.
 surat al an’am ayat 31:
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ
“Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan; sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata: "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu!", sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu”.( Q.S. Al an’am:31)
Makna mufrodat:

 خَسِرَ : rugi    بَغْتَةً : tiba-tiba, mendadak.   حَسْرَتَنَا: penyesalan kami, kerugian kami

مَا فَرَّطْنَا : kelalaian kami, tidak bernilai               أَوْزَارَهُمْ : memikul
ظُهُورِهِمْ : punggung mereka         سَاء : amat buruk       يَزِرُونَ : mereka pikul
Tafsir Global
Dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan tentang kerugian orang-orang kafir yang mengingkari keesaan Allah swt, kerasulan Muhammad saw. dan hari berbangkit. Mereka itu mendustakan akan pertemuan dengan Allah swt. Mereka tidak mendapat keuntungan seperti halnya orang-orang yang beriman. Keuntungan orang-orang yang beriman di dunia sebagai buah keuntungan misalnya, kepuasan batin, rida dan merasa bahagia dengan nikmat Allah dalam segala keadaan, mereka bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat, sabar dan tabah terhadap derita. Adapun keuntungan di akhirat sebagai buah dari imannya ialah seperti memperoleh rida Ilahi yang besar, mengalami kemudahan dalam hisab, kebahagiaan surga yang tak dapat digambarkan oleh manusia.    
                 Orang-orang kafir yang mendustakan perjumpaan dengan Allah swt kehilangan segala keuntungan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan hari berbangkit, hidup bagi mereka terbatas dalam dunia ini saja. Oleh sebab itu hidup mereka selalu dikejar-kejar oleh keinginan-keinginan yang tak ada batasnya dan kepentingan-kepentingan mereka yang saling bertentangan. Mereka tidak pernah barang sesaat mengalami kepuasan batin, ketenteraman rohani dan rida Ilahi, bahkan mereka lebih dekat kepada setan yang membuat mereka lupa daratan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu sampai datang kepada mereka kiamat. Keadaan hari kiamat itu amat mendadak, tak seorangpun yang dapat mengetahui. Sewaktu ia datang, orang kafir menyatakan penyesalannya karena mereka membatasi hidup ini pada kehidupan di dunia saja sehingga mereka lalai mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Dalam pada itu mereka memikul beban yang berat yakni dosa dan kesalahan mereka di atas pundak mereka dan mereka akan menerima hukuman atas dosa kesalahan itu. Beban yang berat yang mereka pikul pada hari kiamat ini benar-benar merupakan beban yang amat buruk.
Surat al qiyamah ayat 1-15
Aku bersumpah dengan hari kiamat,
لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَام
dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).
وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?
أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ
Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
Ia bertanya: "Bilakah hari kiamat itu?"
يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ
dan apabila bulan telah hilang cahayanya,
وَخَسَفَ الْقَمَرُ
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat lari?"
يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ
Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!
كَلا لا وَزَرَ
Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri,
بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ


meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ

أُقْسِمُ : aku bersumpah    اللَّوَّامَةِ: menyesali diri sendiri    عِظَامَهُ : tulang belulang
لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ :maksiat terus menerus خَسَفَ  : tenggelam, hilang  مَعَاذِيرَهُ :alasan-alasannya
وَزَرَ: tempat berlindung         الْمَفَرُ: tempat berlari
Tafsir Global
Saat siksa itu datang mereka menyesal. Bahkan bersedia menebus dengan segala yang ada. Di dunia ini banyak orang-orang yang kafir. Tak jarang mereka begitu bangga akan kekafirannya. Ada yang bangga menjadi atheist dan lantang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka anggap bodoh orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan.
Ada pula yang meski mengaku beriman, namun mengingkari perintah Allah. Mereka justru menghalangi tegaknya syariat Islam. Menghalangi tegaknya hukum Allah. Sebaliknya mereka justru menjadi pendukung sistem buatan manusia yang merupakan buatan dari kaum Judeo-Christian (Yahudi dan Nasrani).
            Al Hasan mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan menyebut hari qiyamat dan tidak bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Namun Qatadah mengatakan tidak demikian bahkan Allah bersumpah dengan menyebut keduanya, demikian yang diriwayat oleh Abu Hatim. Pendapat yang benar adalah allah bersumpah dengan menyebut keduanya. Sebagaimana dikata Qotadah yang diriwayat ibnu abbas.(1-2)
            Yaitu di hari qiyamat nanti,bahwa mengira bahwa allah tidak akan mampu mengembalikan tulang belulang lalu menghimpun kembali dari tempat yang berseraka. Padahal allah tidak demikian, Allah berkuasa mengembalikan semua itu. (3)
            Begitulah manusia yang tidak beriman kepada adanya akhirat maka membangkang semua perintah Allah. Ada beberapa bentuk penyesalan yang dialami orang yang tidak percaya adanya akhirat.[5]
hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bermaksud....
" Ada dua nikmat dan ramai orang mengalami kerugian kerana keduanya, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang."
Ibnu Al-Jauzi menyatakan......
" Adakalanya orang itu sehat, tapi tidak punya waktu lapang sebab sibuk bekerja. Juga adakalanya sesaorang mempunyai masa lapang tapi tidak sehat. Jika sesaorang pula mempunyai masa lapang dan badan sehat, tetapi ia malas melakukan ketaatan pada Allah, maka ia menjadi orang yang rugi. Dunia ini adalah ladang akhirat, dan didalamnya terdapat perniagaan yang keuntungannya terlihat di hari akhirat.  Barangsiapa yang menggunakan waktu sihat dan waktu lapangnya untuk ini, maka ia orang yang patut ditiru.  Dan barangsiapa yang menggunakan masa lapang dan sehatnya untuk maksiat pada Allah, ia adalah orang yang rugi”.
  • Di saat berlakunya kiamat kecil iaitu kematian ketika nyawa berada dihujung-hujung manusia mula menyesal.
  • Penyesalan ketika amal perbuatan diperlihatkan
  • Penyesalan ketika neraka didatangkan
  • Penyesalan ketika berdiri di neraka[6]
Munasabah Ayat
Dari ayat-ayat di atas semuanya membahas tentang akhirat dan semuanya berhubungan dengan akhirat, dan ayat sangat berhubungan dengan semuanya mulai dari pembahasan tentang rahasia allah akan waktunya akhirat, orang-orang yang termasuk kategori beriman kepada Allah swt dan akhirat, serta penyesalan orang yang tidak beriman kepada adanya akhirat.


KESIMPULAN
Akhirat merupakan hal yang ghaib namun kita wajib beriman kepadanya. Ada beberapa perintah Allah yang berurutan atau berpasangan, yaitu iman kepada Allah dan hari kiyamat, bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua, dan mendirikan sholat dan membayar zakat.
Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yang membenarkan kitab-kitabnya,mengikuti Rasul-rasulnya, sepertikaumYahudi yang membenarkan Musa A.S dan mengikuti ajaran Taurat, kaum Sabiah, yaitu satu kelompok dalam agama Nasrani, dan kaum Nasrani yang mengikuti Isa a.s dan membenarkan Injl, dan beriman kepada hari akhir di zaman mereka serta beramal saleh tidak akan merasa khawatir terhadap segala krisis yang menghadang mereka Allah SWT. Memberikan rasa aman kepada mereka dengan amal shaleh mereka.Mereka tidak pernah bersedih hati dengan apa yang            mereka tinggalkan ataupun merasa khawatir terhadap konsekuensi amal mereka dan akibat perbuatan mereka. Merekalah orang-orang yang beriman kepada para nabi di zaman mereka.
Maka dalam kaitan ini beriman kita kepada allah namun kita tidak beriman kepada hari akhir maka imannya belum sempurna.maka dalam sebagai manusia yang dibekali akal dan selalu berusaha menuju insan yang kamil yang diridhoi Allah. Setelah memiliki ilmu yang banyak mengenai akhirat. Karena hanya dengan ilmulah kita bisa mencapai kebahagian dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA
Munawwir.A.W. Kamus Al Munawwir Arab Indonesia.surabaya: Pustaka agressif, 1997
Shihab.M. Quroish. Membumikan Al Qur’an Dan Fungsi Al Qur’an Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Mizan : 2007
Qomaruddin Shaleh,dkk. Asbabun Nuzul. Bandung. CV. Diponegoro:1993


[1] http://kiblat-centre.blogspot.com/2010/01/ketahuilah-bahwa-kepastian-tahun-2012.html
[2]Qomaruddin Shaleh,dkk. Asbabun Nuzul. Bandung. CV. Diponegoro:1993
[4]
[5] Ibnu katsir. Tafsir al qur’an. Hal.333-337.

[6]http://mta-online.com/v2/2009/03/31/tanda-tanda-hari-qiyamat-yang-semakin-bermunculan/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar